ผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ “ชุดป้องกันรังสี X-Ray” ภายใต้เครื่องหมายการค้า Acovic
ยินดีรับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขดังนี้

1. การรับประกัน ณ จากวันที่ซื้อสินค้า ตามเงื่อนไขเฉพาะรุ่น
2. บริษัทจะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมโดยคิดค่าบริการกรณีสินค้าชำรุด เสียหาย บกพร่อง เนื่องจากวัสดุจากการผลิตเท่านั้น การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหารอันเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม, อุบัติเหตุ, รอยขีดข่วนจากของมีคม, จากสารเคมี, จากการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องตาม IFU (เช่นการพับ), การแก้ไขดัดแปลงจากที่อื่น หรือการตกกระแทกจากที่สูง (เช่นแว่นตา)
3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการดูแลอันไม่ เหมาะสมของบุคคลที่สาม หรือ การสูญหาย
4. ในการณีเกิดการชำรุด บกพร่องเสียหายในระหว่างระยะเวลารับประกันท่านสามารถติดต่อ ทางบริษัทฯ และโปรดแสดงใบรับประกันที่ออกโดย Acovic เพื่อการติดต่อประสานงานต่อไป ใบรับประกันที่ออกโดย ACOVIC เพื่อการติดต่อประสานงานต่อไป
5. กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกัน หรือสิ้นสุดการรับประกัน ท่านสามารถนำสินค้ามารับบริการจากบริษัทโดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ
6.ระยะเวลาในการซ่อมและการเคลมสินค้า 7-20 วัน
7. ไม่มีสินค้าทดแทนระหว่างซ่อม

( โปรดเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อเพื่อประโยชน์ของท่าน )

  Doc No.*

  Purchase Date*

  Model*

  Vendor*

  E-mail*

  First Name*

  Last Name*

  Company*

  Title*

  Mobile Phone*

  Phone*

  Address*