File not found ! studio96, Author at acovicmedical
เอกซเรย์ธรรมดา จะให้ภาพจากการตรวจเป็นภาพ 2 มิติ คือ กว้าง และยาว ไม่สามารถบอกความลึกของภาพได้ และจะให้ภาพเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะ ดังนั้นจึงเป็นข้อจำกัดของเอกซเรย์ธรรมดา เมื่อเปรียบเทียบกับเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการตรวจที่ซับซ้อนกว่าเอกซเรย์ธรรมดามาก โดยจะให้ภาพเป็น 3 มิติ และยังซอยภาพอวัยวะออกเป็นแผ่นบางๆได้หลายสิบแผ่น จึงช่วยให้แพทย์อ่านความผิดปกติของอวัยวะนั้นๆได้แม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะสูงกว่าการเอกซเรย์ธรรมดาเป็นสิบ หรือหลายสิบเท่า และในการตรวจแต่ละครั้ง ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีทั้งตัว [...]
หัวใจ…มีอยู่ดวงเดียวเท่านั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาหัวใจ  โรงพยาบาลขอนแก่น ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการด้านสุขภาพหัวใจ ซึ่งเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการบริการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที  โรงพยาบาลจึงได้พัฒนาระบบการบริการให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย ควบคู่ไปกับการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยในเบื้องต้น”ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น”ได้เปิดให้บริการห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory) ด้วยการใช้งบประมาณกว่า 25 ล้านบาท (ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.) ในการปรับปรุงพื้นที่อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการ [...]
มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี มาตรการความปลอดภัย1. ห้องที่ติดตั้งเ ครื่องกำเนิดรังสี ต้องมีระดับรังสี ณ ตำแหน่งต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี2. เครื่องกำเนิดรังสี ต้องมีระบบ เปิด –ปิด เครื่องด้วยกุญแจ ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย หรือมีระบบอื่นที่เทียบเท่า เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่สามารถใช้งานเครื่องกำเนิดรังสีได้3. ต้องมีสวิตซ์ เปิด- [...]
คุณสมบัติ (สมรรถนะ)           ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสี ขั้นพื้นฐาน           3 การจัดการบุคลากรทางรังสี อ้างอิงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากรทางรังสีตามเจตนารมณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี [...]

TOP

X